آشنایی با مدارس هوشمند

با تفاوت های مدارس هوشمند و سنتی

آشنایی با مجموعه پیشتازان کامپیوتر ایران

 

اولین و برترین مدرسه تمام هوشمند کشور


پیش ثبت نام

آشنایی با مدارس هوشمند

وبینار رایگان آشنایی با مدارس هوشمند

تماس با ماپیشتازان کامپیوتر ایران

اولین و برترین مدرسه تمام هوشمند کشور مطابق با آخرین استانداردهای آموزشی جهان و اولین مجموعه آموزشی مجهز به کیف الکترونیکی دانش آموزی  و قلم هوشمند تصویری و محتوا های آموزشی

تماس با ما
پیش ثبت نام