گواهينامه استاندارد رسيدگي به شكايت مشتريان iso10002:2004

استاندارد مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002 - استاندارد ایزو 10002
این استانداردهای بین المللی ( استاندارد مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002 ) راهنمایهایی برای طراحی و بکار گیری سیستم مدیریت رضایت مشتری هستند .هدف بهرهمندی سازمان ، مشتریانش ، ناراضیان و گروههای ذینفع دیگر است . اطلاعات بدست آمده از طریق سیستم مدیریت رضایت مشتری ، بدون توجه به اندازه ، محل و نوع کار میتواند به بهبود تولیدات ، فرآیندها و ارائه خدمات ختم شود و جایی که شکایات بطرز صحیح رسیدگی شود میتواند وجهه سازمان را بهبود بخشد .
سیستم مدیریت رضایت مشتری در این استانداردهای بین المللی (استاندارد مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO1000) میتواند رضایت مشتری را افزایش دهد .این استانداردهای بین المللی (استاندارد ISO 10002) با استانداردهای ISO 9004 و ISO9001 هماهنگی دارند و می توانند به صورت یکپارچه با این استانداردها و یا به صورت مستقل در سازمان ها به کار گرفته شوند.