انتصاب جناب دکتر پیمان سلطانی به سمت مشاور مجمع تشخیص مصلحت نظام

روز شنبه ٩٣/١٠/١٣ آقای دکتر پیمان سلطانی به موجب حکمی از سوی مدیرکل همایش و امور پژوهشی کمیسیون ها آقای دکتر سجاد جاغرق بعنوان مشاور امور ارتباطات پژوهش محور در خصوص سند چشم انداز ١۴٠۴ جمهوری اسلامی در حوزه آموزش منصوب گردیدند.

موسسه پیشتازان مدارس هوشمند این موفقیت را به تمامی اعضای محترم خانواده پیشتازان تبریک میگوید.

پیشتازان کامپیوتر ایران

اولین و برترین مدرسه تمام هوشمند کشور مطابق با آخرین استانداردهای آموزشی جهان و اولین مجموعه آموزشی مجهز به کیف الکترونیکی دانش آموزی  و قلم هوشمند تصویری و محتوا های آموزشی

تماس با ما
پیش ثبت نام