معرفی اعضاء هيئت مديره

 

ارزشها و باورهای بنیادی حاکم بر موسسه پیشتازان (VALUES)

مأموریت (MISSION)

موسسه پيشتازان مدارس هوشمند مأموریت خود را تب...

چشم انداز (VISION)

یشتازان مدارس هوشمند، به عنوان موسسه ای متمایز در...

چارت سازمانی پیشتازان (CHART)