استراتژی سازمانی پیشتازان

\r\n

۱. تمایز در ارائه خدمات \r\n۲. تنوع محصول مبتنی بر High تکنولوژی

\r\n