استراتژی سازمانی پیشتازان

۱. تمایز در ارائه خدمات
۲. تنوع محصول مبتنی بر High تکنولوژی