انتظارات پیشتازان از کارکنانش

\r\n

۱. یادگیرنده باشیم\r\n۲.انعطاف پذیر باشیم\r\n۳. عملکرد سیستمی داشته باشیم\r\n۴.مثبت اندیش باشیم

\r\n