انتظارات پیشتازان از کارکنانش

۱. یادگیرنده باشیم
۲.انعطاف پذیر باشیم
۳. عملکرد سیستمی داشته باشیم
۴.مثبت اندیش باشیم