باورهای بنیادی

* اتکا به خداوند
* شرافت کار و کرامت مدیران، معلمین و کارکنان
* ایجاد فضای صمیمی و سرشار از اعتماد
* جلب وفاداری مشتریان (دانش آموزان، اولیاء و پرسنل)
* توسعه نام مؤسسه در جهت بالندگی ایران