باورهای بنیادی حاکم در مؤسسه- VALUES

* اتکا به خداوند
* شرافت کار و کرامت مدیران، معلمین و کارکنان
* ایجاد فضای صمیمی و سرشار از اعتماد
* جلب وفاداری مشتریان (دانش آموزان، اولیاء و پرسنل)
* توسعه نام مؤسسه در جهت بالندگی ایران

پیشتازان کامپیوتر ایران

اولین و برترین مدرسه تمام هوشمند کشور مطابق با آخرین استانداردهای آموزشی جهان و اولین مجموعه آموزشی مجهز به کیف الکترونیکی دانش آموزی  و قلم هوشمند تصویری و محتوا های آموزشی

تماس با ما (ساعت تماس 8 تا 16)
اینستاگرام
در خواست استخدام
پیش ثبت نام