فرهنگ سازمانی پیشتازان

\r\n

۱.ارزش آفرینی \r\n۲. باور اصل( مشتری مداری )\r\n۳.‌تغییر و تحول در فرایندها\r\n۴.پرسشگری مداوم از روند انجام فرایندها\r\n۵. هدف گذاری در کارها

\r\n