فرهنگ سازمانی پیشتازان

۱.ارزش آفرینی
۲. باور اصل( مشتری مداری )
۳.‌تغییر و تحول در فرایندها
۴.پرسشگری مداوم از روند انجام فرایندها
۵. هدف گذاری در کارها