مأموریت

موسسه پیشتازان مدارس هوشمند ماموریت خود را‌ پیش‌بینی نیازهای آتی آموزش ترسیم میکند و با حرکت جلوتر از زمان فرآیندهای خاص مربوط به این امور را ابداع، تبین و خلق می‌نماید، بطوریکه دانش‌آموزانش توانایی و تسلط خاص در ترسیم نقشه راه فعالیتهای کارآفرینانه و مدیریتی در آینده را داشته باشند.