چشم انداز

موسسه پیشتازان مدارس هوشمند به روزی می اندیشد که حداقل یکی از پرسنل یا خدمات یا محصولات آموزشی اش در عرصه بین المللی دارای اعتبار جهانی شود.