شعب و نمایندگی های پیشتازان

شعب تهران

 

1

تهرانپارس – پیش دبستان و ابتدایی – پسرانه

4ba

تهرانپارس – پیش دبستان و ابتدایی – دخترانه

4

هروی – پیش دبستان و ابتدایی – پسرانه

10 [320×200]

هروی – متوسطه اول – پسرانه

نمایندگی های شهرستان

 

3 [320×200]

آمل – پیش دبستان و ابتدایی – پسرانه

2

آمل – پیش دبستان و ابتدایی – دخترانه

8 [320×200]

ساری – پیش دبستان و ابتدایی – دخترانه